Loading

وبلاگ

مشکلات گرافیست ها با تعرفه انجمن طراحان گرافیک

موضوعی که همیشه دغدغه بسیاری از هنرمندان عرصه گرافیک بوده و هست بحث قیمت گذاری آثارشان می باشد این موضوع با عدم همخوانی قیمت بازار و قیمت اعلام شده از سوی انجمن اوج میگیرد و به یک مشکل اساسی بدل میشود در بازارآزاد(بازار غیر حرفه ای) به دلیل وجود گرافیست های غیر حرفه ای و یا بهتر بگوییم فتوشاپ کارها و کانون های غیر حرفه ای طراحی ، قیمت ها به شکل وحشتناکی پایین آمده و به علت عدم آشنایی مشتریان و بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک ، طرح های بی کیفیت جایگزین طرح های استاندارد گرافیکی شده و نمای تولیدات و حتی سطح کیفی این بنگاه ها به شدت تنزل پیدا کرده است.
طراحان گرافیک حرفه ای اکثرا سعی دارند قیمت های خود را به قیمت های انجمن نزدیک تر کنند. حال سوال چرا باید قیمت ها به قیمت انجمن نزدیک تر شده و از بازار فاصله بگیرد؟
ارتزاق گرافیست ها اولین مقوله در این موضوع است که با افزایش تورم در کشور شدت پیدا کرده است  موضوع دوم نوع نگاه دیگران و ارزش گذاری آثار است که مشتریان ارزش اثر تولید شده را باقیمت آن نیز می سنجند  وموضوع دیگر نیاز کشور به یک قیمت واحد پایه در زمینه آثار گرافیکی می باشد.
همیشه برای طراحان سوال بوده که چگونه می شود قیمت ارائه شده از انجمن را ملاک قرار داد در حالی که سطح بالای توقعات مشتریان درخصوص کاهش قیمت به خاطر اختلاف شدید قیمت آثار با بازارارتباط برقرار کرده و مشتری را قانع نمود که در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت. در ادامه تعرفه طراحی گرافیک  انجمن طراحان گرافیک ایران در سال 92 را برای مطالعه ، مقایسه و ارزیابی در اختیار دوستان قرار می دهیم:
تعرفه طراحی نشانه
طراحی نشانه یا نشان نوشته قیمت پایه 28,000,000 ریال
بازسازی نشانه) Redesign ( قیمت پایه 10.000.000 ریال
طراحی نمونه ی لاتین برای نشان هنوشته فارسی، طراحی مجزا محسوب می شود.
چنانچه نوشتهی زیر نشانه، محدود به انتخاب فونت باشد، جزو طراحی نشانه است و مبلغی
بابت آن اضافه نم یشود.
چنانچه نشانه یا نشانه نوشته از قبل موجود باشد و طراح، تغ ییراتی بر روی آن اعمال و آن را
به روز نماید، Redesign محسوب می گردد.

تعرفه طراحی اوراق اداری
طراحی کی مجموع هی اوراق اداری شامل:
سربرگ، پاکت نامه،کاغذ یادداشت و کارت
ویزیت ) 3 مورد(
قیمت پایه 12,000,000 ریال
تعرفه طراحی اوراق اداری
مانند اسناد حسابداری،قبض دریافت و پرداخت، فاکتور وصور تحساب و موارد نظیر، تا پنج مورد
قیمت پایه 5,500,000 ریال
برای بازسازی اورا قاداری به هر زبان دیگر، بر اساس طرح اصلی، 30 ٪ به قیم تپایه اضافهمیشود. دستمزد طراحی پاک تهای دیگر، جداگانه محاسبه م یشود.
تعرفه طراحی آگهی صفحه یمجله، طراحیآگهی یک چهارم، یکدوم و یا تمام صفحه یروزنامه قیمت پایه 12,000,000 ریال
طراحی یکپارچه ی بدنه ی اتوبوس قیمت پایه 22,000,000 ریال
تعرفه طراحی تبلیغات محیطی مانند بیلبوردها،عرشه ی پل هاو...
قیمت پایه 21,000,000 ریال

طراحی تبلیغات بر رویBanner, Lamppost قیمت پایه 12,000,000 ریال
طراحی تبلیغاتی بر روی استندها و موارد مشابه قیمت پایه 9,500,000 ریال
طراحی تابلوی سردر فروشگاه قیمت پایه 11,000,000 ریال
طراحی بدنه یاتومبیل هایپخشقیمت پایه 7,000,000 ریال
طراحی تبلیغات فروشگاهی، هر مورد قیمت پایه 7,500,000 ریال
دستمزد تدوین، اید هپردازی و طراحی برنام هی تبلیغاتی )کمپین( جداگانه محاسبه م یشود.
در طراحی تابلوها،بیلبوردها،عرشه ی پل ها و.. برای هرنوع تغییر در اندازه 30 % قیمت پایهبه عنوان دستمزد محاسبه می شود.هزینه ی خدمات دیگر مانند عکاسی، تدوین شعار، بازسازی طرح برای اندازه های دیگر،
نقاشی و تصویرسازی جداگانه حساب می شود.
تعرفه طراحی تبلیغات فروشگاهی شامل:
تابلوهای تبلیغاتی داخل فروشگاه شامل تبلیغات محصولات در فروشگاه های بزرگ وزنجیره ایهنگر یا دنگلر( Dangler or Hanger ): وسیله ی اطلاع رسانیدر فروشگاه هاکه از سقفآویزان می شود.
وابلر( Wobblers ): وسیل هی اطلاع رسانیدر فروشگاه است که به قفسه یا طبق هی فروشگاهمتصل می شودو با حرکت در اثر جریان هوا و یا عبور افراد نظر خریداران را جلب میکند. )نوع متداول آن با طلق و مقوا ساخته می شود.(
استیکر( Sticker ): برچسب اطلا عرسانی که معمولا جهت چسباندن بر روی شیشه یا کففروشگاه استفاده می شود.
شلف تاکر( Shelf talker ): وسیل هایاست که از عرض طبقات برای اطلاع رسانی درقفس ههای فروشگاهی استفاده میکند.
معمولا یا مقوایی است )که تا خورده، نیمی از آن بر روی قفسه و زیر محصول قرار می گیرد و نیم دیگر بر روی پیشانی طبقه یا قفسه قرارمی گیرد( و یا نواری است که به بدن هی قفسه می چسبد.
بانتینگ( Bunting ):ا بزارا طلاع رسانی است که معمولابر روی مقوا یا طلق چاپ شده وبه صورتریسه )تکرار یک یا چند طرح مرتبط( از یکسو به سوی دیگر فروشگاه کشیده می شود.
ویندو فریز) Window Freeze ( استیکری که به صورت دورتادور بر روی ویترینفروشگاه ها نصب می شود.
ماکت) Maquette or Monument ( : منظور ماکت نمایش محصول یا تبلیغات آن می باشدکه می توانددر سایز واقعی یا بزر گتر طراحی شود. معمولا در قسمت ورودی فروشگاه هابرروی زمین قرار می گیرد.ماکت می توانددوبعدی یا سه بعدی باشد. بدیهی است درصورتسه بعدی بودن، طراحی هندسی آن جداگانه محاسبه می گردد.
تعرفه طراحی بروشور
بروشور مجموع های از اطلاعات یا توضیحات دربار هی کی شرکت، یک محصولو یا خدمات است که می تواند از دو تا هر تعداد صفحه باشد. بروشور معمولا بهصورت کیپارچه )جلد و صفحات داخلی( توسط طراح، طراحی و اجرا می شود.
طراحی تراکت تبلیغاتی دورو یاFlyer قیمت پایه 6,000,000 ریال
طراحی بروشور تا 8 صفحه، هر صفحه قیمت پایه 2,000,000 ریال
طراحی بروشور تا 16 صفحه، هر صفحه قیمت پایه 1,800,000 ریال
طراحی بروشور بیش از 16 صفحه، هر صفحه قیمت پایه 1,500,000 ریال
طراحی منو برای رستوران ها )حداکثر 6صفحه( قیمت پایه 10,000,000 ریال
هزینه ی تصویرسازی، حرو فچینی، ترجمه، عکاسی، اسکن تصوی رها و موارد دیگر جداگانه
محاسبه می شود. تغییر رنگ و متن تراکت های سریالی برای نسخه های دیگر با طراحی ثابت در هر مورد%30 قیمت پایه محاسبه می شود.
تعرفه طراحی کاتالوگ
کاتالوگ اطلاعات طبق هبندی شد های از مجموعه محصولات و یا خدماتی است کهمی تواند از چند صفحه تا ده ها و یا صدها صفحه باشد. ممکن است جلد کاتالوگجداگانه طراحی شده و صفحه های داخلی به صورت ثابت ویا مشابه صفحه آرایی شوند.
طراحی جلد کاتالوگ
)شامل رو و پشت جلد و عطف( قیمت پایه 7,500,000 ریال
طراحی ساختار کلی صفحات کاتالوگ تا16 صفحهقیمت پایه 22,000,000 ریال
اجرای صفحه های داخل از 16 صفحه به بعدهر صفحهقیمت پایه 800,000 ریال
چنانچه صفحه های داخل کاتالوگ متفاوت و متنوع باشند، برآورد براساس بروشور خواهدبود.
هزینه ی تصویرسازی، حرو فچینی، ترجمه، عکاسی، اسکن تصوی رها و موارد دیگر جداگانهمحاسبه م یشود.
تعرفه طراحی دفترچه ی راهنما
دفترچه ی راهنما به مجموعه اطلاعات توضیحی دربار هی یک کالا و یا توضیحچگونگی کارکرد یک محصول اطلاق می شود. طراحی و اجرای دفترچه ی راهنمامعمولا به صورت یکپارچه و توسط طراح انجام می شود. ممکن استدفترچه های راهنمای محصولات گوناگون کی شرکت با جلدهای یکسان وصفحه های داخلی گوناگون طراحی شوند.طراحی پشت و روی جلد دفترچ هی راهنما قیمت پایه 6,000,000 ریال
طراحی و اجرای صفح ههای داخلی هر صفحه قیمت پایه 600,000 ریال
طراحی جدول و نمودار، هر مورد قیمت پایه 1.000,000 ریال
هزینه تصویرسازی، حرو فچینی، ترجمه، عکاسی، اسکن تصوی رها و موارد دیگر جداگانهمحاسبه می شود.
تعرفه طراحی فولدر
طراحی فولدر قیمت پایه 9,000,000 ریال
شامل هندسه ، طراحی جلد و پشت فولدر ، جیب و محل قرار گیری سی دیهزینه ی خدمات دیگر مانند عکاسی، اسکن، طراحی شعار و موارد دیگر، جداگانه محاسبهمی شود.
تعرفه طراحی بسته بندی
طراحي ساختار كلي برای کی گروه بستهبندی)يونيفورم( بیشتر از سه موردقیمت پایه 32,000,000 ریال
طراحی بست هبندی واحد برای کی محصول قیمت پایه 26,000,000 ریال
طراحی برچسب کالا قیمت پایه 16,500,000 ریال
طراحی ساک خرید قیمت پایه 8,500,000 ریال
طراحی کاغذ کادو قیمت پایه 5,000,000 ریال
طراحی بسته بندی، برچسب و ساک خرید شامل طرح گراف یک، طرح هندسی ساده و طراحیتیغ است. هزینه خدمات دیگر مانند طراحی هندسه  ویژه برای بسته بندی، عکاسی، انتخاب نام، تدوین شعار، طراحی نشانه یا نشانه نوشته و فرمبندی خاص برای لیتوگرافی وچاپ جداگانه حساب می شود. برای طراحی نسخه های دیگر از بسته بندی اصلی و یا تغییر در اندازه، به ازای هرمورد 30% قیمت پایه محاسبه می شود.
تعرفه طراحی صفحه های وب و چند رسانه ای
طراحی ساختار کلی و اید هپردازی سایت قیمت پایه 30,000,000 ریال
طراحی صفحه های متصل به صفحه نخستهر صفحهقیمت پایه 2,200,000 ریال
طراحی آیکون برای صفحات وب هر مورد قیمت پایه 2,000,000 ریال
باتوجه به رشد روزافزون ف نآور یهای اینترنتی، ساختار سنجش صفحات وب با تعرفه سا لهای گذشته تغییر کرده و سعی شده است از سنجش خطی و بر مبنای تعداد صفحات،نگاه چاپی به وب، پرهیز شود.گرچه نرخ طراحی صفحات وب به صورت جداگانه نیز درج شده است، اما پیشنهاد انجمن،تعیین نرخ بر مبنای پروژه و ارتقای کیفی طراحی وب است. برنامه نویسی، اجرا و آماده سازی صفحات وب جزو وظایف طراح نیست و جداگانه محاسبهمی شود.
درکلیه ی موارد فوق هزینه ی تصویرسازی، ترجمه، عکاسی، تصویرهای متحرک،تهیه وتولید موسیقی، برنامه نویسی های پرکار برای بانک های اطلاعاتی و موارد اجرایی بانرم افزار)فلش(، به روز کردن اطلاعات نوشتاری و تصویری صفحات وب، بدون تغییر درطراحی، جداگانه محاسبه م یشود.
تعرفه طراحی گرافیک متحرک
تیتراژ فیلم، هر دقیقه )سفارش بر اساسحداقل دو دقیقه محاسبه می شود( قیمت پایه 26,000,000 ریال
بنر متحرک برای سایت، کی طرح و حداکثردر سه اندازهقیمت پایه 10,000,000 ریال
متحرک سازی نشانه قیمت پایه 7,500,000 ریالمیان برنامه) volet (، کلیپ تصویری، هر ثانیه قیمت پایه 750,000 ریال
سنجش ثانی های برای گرافیک متحرک، پیشنهاد است  میتواند به صورت پروژه یمستقل به صورت کلی و با رایزنی طرفین برآورد و ارزیابی شود.هزینه های تصویرسازی، ترجمه، عکاسی، تهیه و تولید موسیقی جداگانه محاسبه میشود.
تعرفه طراحی مجله
طراحی ساختارکلی مجله و طراحی شیوه ی حروفچینی و صفحه آراییقیمت پایه 36,000,000 ریالطراحی جلد هر شماره قیمت پایه 6,000,000 ریالطراحی و اجرای صفحات داخل، هر صفحه قیمت پایه 350,000 ریالتصویر سازي مطبوعاتی برای صفحات چهاررنگ هر موردقیمت پایه 1,200,000 ریال
تصویر سازي مطبوعاتی برای صفحات تکرنک هر موردقیمت پایه 750,000 ریال
رتوش و تنظیم فنی عکس ها و تصاویر هر فریم قیمت پایه 200,000 ریال
طراحی نام مجله بر پای هی طراحی نشان هنوشته و جدا از دستمز دهای بالا محاسبه می شود.
طراحی سرصفحههای تصویری و نوشتاری بر مبنای پیکتوگرام محاسبه م یشود.
تعرفه طراحی روزنامه
طراحی ساختار کلی روزنامه وشیوه ی حروفچینیقیمت پایه 120,000,000 ریال
طراحی نام روزنامه بر پای هی طراحی نشان هنوشته و جدا از دستمز دهای بالا محاسبه می شود.
طراحی سرصفحه های تصویری و نوشتاری بر مبنای پیکتوگرام محاسبه م یشود.
تعرفه طراحی کتابBook Design
طراحی ساختار و شکل کلی جلدبرای گروه کتاب )یونیفورم( قیمت پایه 17,000,000 ریال
طراحی ساختار و شکل کلی متنبرای گروه کتابقیمت پایه 11,000,000 ریال
طراحی رو، پشت و عطف هر کتاب قیمت پایه 6,000,000 ریالطراحیِ صفحه آرایی کتاب های تصویری و
کتاب های نوشتاری خاص ، هر صفحهقیمت پایه 600,000 ریال
طراحیِ صفح هآرایی کتا بهای نوشتاری عمومی هر صفحه 100,000 ریال
هزینه ی خدمات دیگر مانند طراحی نشانه و یا نشان هنوشته، تصویرسازی و موارد دیگرجداگانه محاسبه م یشود.
هزینه بازسازی دیگر جلدهای کی یونیفورم ، 50 % قیمت پایه محاسبه می شود.
تعرفه طراحی تقویم و سررسید
طراحی تقویم دیواری ت کبرگ سالانه قیمت پایه 14,000,000 ریال
طراحی تقویم دیواری فصلی به اضافه ی جلد )پنج صفحه( قیمت پایه 21,000,000 ریال
طراحی تقویم دیواری ماهیانه به اضاف هی جلد)سیزده صفحه( قیمت پایه 32,000,000 ریال
طراحی ماکت کلی سررسید روزشمار،هفت هشمار، ماه شمار ، هر موردقیمت پایه 15,000,000 ریال
اجرای صفحات سررسید روزانه، هرصفحه قیمت پایه 50,000 ریال
اجرای صفحات سررسید هفتگی، هرصفحه قیمت پایه 100,000 ریال
طراحی ماکت کلی تقویم رومیزی قیمت پایه 12,000,000 ریال
طراحی ماکت کلی تقویم زیردستی قیمت پایه 9,000,000 ریال
طراحی ماکت کلی و بر گهای داخل دفتریادداشت قیمت پایه 4,500,000 ریال
طراحی ماکت کلی و بر گهای داخل دفترتلفنقیمت پایه 10,000,000 ریال
طراحی تقویم شامل دستمزد طراحی ماکت کلی و طراحی کی نمونه صفحه آرایی برایصفحات آن می شود.
هزینه ی خدمات دیگر مانند طراحی بر گهای ویژه، طراحی هندسه و تیغ ویژه، طراحینشانه و یا نشانه نوشته، عکاسی یا تصویرسازی و یا تایپوگرافی جداگانه محاسبه میشود. دستمزد طراحی مجموعه ی فونت اعداد جداگانه محاسبه میشود. بازسازی تقویم برای سایزهای دیگر، هرمورد 50 % قیمت پایه محاسبه میشود.
تعرفه طراحی پوستر
طراحی پوستر قیمت پایه 22,000,000 ریال
هزینه ی خدمات دیگر مانند عکاسی، خو شنویسی، اسکن و تدوین شعار جداگانه محاسبه
می شود.
تعرفه طراحی قلم )فونت(
طراحی یک  قلم) TypeFace ( متن قیمت پایه 165,000,000 ریال
طراحی یک  قلم) TypeFace ( تیتر قیمت پایه 110,000,000 ریال
خانواده ی کامل حروف) Type Family ( قیمت پایه 320,000,000 ریال
طراحی حروف مجموع های است کامل از طراحی و اجرای گراف یک حروف و قابلیت هایاتصال آ نها، طراحی علایم و نشان ههای آوایی معمول فارسی، علایم و نشان ههای نقطه گذاریو طراحی اعداد. خانواده ی کامل حروف شامل هم هی موارد بالا در سه شکل نازک، معمولی وسیاه است. درمورد علایم و نشانه های دیگر قیمت پایه جداگانه محاسبه می شود. اجرا و پردازش تایپ فیس به صورت فونت به عهده ی طراح است، اما دستمزد اجراینرم افزاری برای محیط های خاص، باید به صورت جداگانه محاسبه شود.
تعرفه طراحی لوح فشرده
طراحی لوح فشرده )س یدی یا دی وی دی( و صفحات داخل و پشت
به همراه طراحی روی حلق هی آنقیمت پایه 12,000,000 ریال
درصورتیک‌ه ضرورت طراحی بست هبندی برای هر یک از موارد بالا به وجود بیاید، اساسقیمت گذاری، قیمت پایه ی بسته بندی خواهد بود. دستمزد طراحی هرنوع کتابچ هی همراه لو حفشرده و یا کاست مطابق دستمزد طراحی
صفحه های داخلی بروشور برآورد میشود.
تعرفه طراحی کارت
طراحی کارت دعوت، تبرکی و موارد نظیر قیمت پایه 6,000,000 ریال
طراحی پاکت با تیغ اختصاصی قیمت پایه 2,000,000 ریال
طراحی کار تهای بانکی، اعتباری، تلفن وموارد نظیر، یک موردقیمت پایه 10,000,000 ریال
هزینه ی خدمات دیگر مانند عکاسی، اسکن، خو شنویسی و تدوین شعار جداگانه محاسبهمی شود.
تعرفه طراحی تمبر
طراحی تمبر قیمت پایه 22,000,000 ریال
هزینه ی خدمات دیگر مانند عکاسی، اسکن، تصویرسازی و یا موارد دیگر جداگانه محاسبهمی شود.
در طراحی نسخه های دیگر از یک  تمبر 50 % به قیمت افزوده می شود. طراحی تمبرهای سری، به صورت کی مجموعه، متناسب با تعداد و تنوع آن برآورد خواهدشد.
تعرفه طراحی تی شرت و یونیفورم کار
طراحی تی شرت و طراحی تبلیغات بر رویآن شامل طراحی روی تی شرت، پشت وآستین ها
قیمت پایه 8,000,000 ریال
تعرفه طراحی تندیس و یادبود
طراحی تندیس یادمان برای مناسبت ها و یانماد موسسات و... قیمت پایه 20,000,000 ریال
هزینه خدمات دیگر مانند اجرا و ساخت نمونه اولیه و همچنین هزینه های تولید، جداگانهمحاسبه می شود.
اوراق بهادار و بن های خریدطراحی برگ سهام، چک،سپرد ههای مالی اعتباری بانکی و... هر برگقیمت پایه 14,000,000 ریال
طراحی هر برگ بن خرید قیمت پایه 7,000,000 ریال
برای طراحی گونه های دیگر از هر یک از طر حهای بالا، برای هربرگ، 30 % قیمت پایهمحاسبه می شود.
هزینه ی خدمات دیگر مانند اسکن، طراحی خط یا اعداد ویژه و... جداگانه محاسبه می شود.
هزینه ی خدمات اضافی برای افزایش ضریب امنیت در طرح، جداگانه محاسبه می شود.
طراحی گونه های دیگر از طرح اولیه، هولوگرام ها و... جداگانه محاسبه می شود.
تعرفه طراحی گواهینامه وکارت ضمانت
طراحی انواع گواهینامه، دیپلم و موارد نظیر قیمت پایه 12,000,000 ریال
طراحی انواع کارت ضمانت و گارانتی وموارد نظیر قیمت پایه 7,500,000 ریال
هزینه های خوشنویسی و غیره... جداگانه محاسبه م یشود.
هزینه ی خدمات اضافی برای افزایش ضریب امنیت در طرح، جداگانه محاسبه م یشود.
تعرفه طراحی پیکتوگرام
طراحی پیکتوگرام برای یکسری،حداقل هفت موردقیمت پایه 42,000,000 ریال
طراحی کاراکتر ، طراحی و شخصیت سازی به عنوان نمادیاز موسسه ، محصول و... قیمت پایه 25,000,000 ریال
هزینه طراحی اشکال دیگر کاراکتر، به ازای هر شخصیت، 50 % قیمت پایه محاسبهمی شود.
تعرفه طراحی نظارت فنی
کارمزد هرگونه پیگیری و نظارت فنی درعرصه ی تکمیل و به سرانجام رساندن طراحیگرافیک: مانند نظارت بر امور لیتوگرافی،عکاسی، چاپ، صحافی و موارد مشابه تا سقف
ده میلیون ریال هزینه به عنوان مبلغ حداقلقیمت پایه 2,500,000 ریال
بیش از مبلغ فوق قیمت پایه 20 ٪ کل هزینه هابه صورت توافقی و برحسبنوع کار
تعیین کارمزد پایه براساس جمع کل هزینه های کار شامل دستمزدها و خدمات به علاوههزینه ی مواد مانند: کاغذ، فیلم و زینک، چاپ، صحافی و... صورت می گیرد.
تعرفه طراحی مشاوره
مشاوره و مدیریت برای تع یین خط مشی وسیاست کلی کار، هر ساعتقیمت پایه 2,500,000 ریال
سخنرانی و ارایه سمینار کی روزه قیمت پایه 15,000,000 ریال
برگزاری کارگاه )ورک شاپ( به ازای هر روز قیمت پایه 15,000,000 ریال
داوری برای دو مرحله)انتخاب و داوری( قیمت پایه 20,000,000 ریال
تدریس کی دوره آموزشی برای 10 جلسه2 ساعتهقیمت پایه 20,000,000 ریال
تدریس دروس تخصصی هر ساعت قیمت پایه 1,000,000 ریال
هرنوع خدمات دیگر که ب هصورت طراحی و موارد نظیر، مشاور عهده دار انجام آن شود طبقتعرفه ی قیمت های موجود ارزشگذاری می شوند. هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و... مدرس برای کارگاه های پروازی، به عهده برگزارکنندهخواهد بود.
درصورتی که زمان برگزاری کارگاه )ورک شاپ( بیشتر از کی روز باشد، به ازای هر روز،%50 به قیمت پایه افزوده می شود.

دیدگاه‌ها

محمد جان - عزیز دلم
بابا لازم نیست اینقدر غصه بخوری!
درست میشه
حالا وضع ما رو نمیگی که برنامه نویسیم!!!
یه عده ای حاضرن به هر قیمتی پروژه برنامه نویسی بگیرن و در عوض پروژه بی کیفیت ارائه میدن که باعث شده اولا مردم بی اعتماد بشن ثانیا با قیمت بالا و در حقیقت رسمی کار نکنن...
ای بابا همونطور که گفتم غصه نخور!

چشم دیگه غصه نمی خورم
پرتقال میخورم خوبه؟

باز خوبه یسریا کم میگیرند.خیلی جاهارو دیدم که اصلا هزینه طراحی نمیگیرند... سود چاپ تو چشمشونه :( تازه این مصوبه سال 92

سلام دوست عزیز؛
با شما موافقم.
من طراح به این معنی که تحصیلات تو زمینه گرافیک داشته باشم نیستم، نمیدونم طراحی استاندارد که شما میگین چه پارامترهایی داره ولی خودم رو گرافیست میدونم، به قول شما فتوشاپ‌کار!
به نظرم طرحی که به لحاظ زیبایی‌شناختی قابل قبول بلکه حرفه‌ای باشه و یه سری معیارها را رعایت کرده باشه (طرحی که تو طرح‌های به قول شما آزاد بهش میگن حرفه‌ای) لیاقت این را داره که با قیمت انجمن طراحان قیمت‌گذاری بشه،
بنده طرح‌های زیادی از کاربران انجمن طراحان دیدم، این قیمت‌های مصوب واقعا زیاده، مردم حق دارن تا حدودی...
یه طرح جلد ساده 120هزار تومن؟!!!
در مجموع اگه یه کم مصوبه‌ها به قیمت رایج نزدیک‌تر بشه و البته این هم جابیفته که طراح به کسی میگن که یه ویژگی‌هایی را داشته باشه بهتره یا اینکه دوتا مصوبه قیمت داشته‌باشیم.

سلام دوست عزیر

درمورد زیبایی شناختی آثار و اینکه یک اثر زیبا چیست و به چه اثری میشه گفت زیبا ، تو دانشگاه کلی بحث و تحقیق و.. کردیم آخرشم می تونم قسم بخورم 80 درصد دانشجوهامون نفهمیدن چی به چیه. بگذریم..

به نظر من قیمت انجمن کاملا منصفانه و خوبه بیشتر مشکل عدم کنترل مسولین زیربط در خصوص قیمت های بازاره 

اخیرا لوگویی  به من پیشنهاد دادند به قیمت دو و نیم میلیون تومن که چون آشنا بود من پذیرفتم بعد از تحویل پروژه برخی از دوستان گفتند که تعرفه رو رعایت نکردی و این پیشنهاد قبلا به خودشون شده بوده و بهم گفتند تو چون قیمت رو شیکوندی تونستی پروژه رو بگیری.

درحالی که اینجوری نبود و من بهشون توضیح دادم که تو رودروایسی نتونستم سر قیمت چونه بزنم هنوزم از این بابت عذاب وجدان دارم نسبت به دوستان.

ببینید الان سال 93 یک راننده تاکسی باروزی 8 ساعت کار ماهی حدود 4 میلیون درآمد داره آیا شما به عنوان گرافیست نباید بیشتر از این درآمد داشته باشی؟؟؟؟

درضمن قیمت های انجمن قیمت پایه هست و طراحان حرفه ای تر قطعا باید قیمت های بالاتری بگیرند.

ولي واقعيت اين که اين پولا رو به ماها نمیدن.
من یه سوال داشتم
آیا غلط املایی توی تقویم به عهده گرافیست است یا مشتری؟
با تشکر

بستگي به خودتون داره اگه توانايي فني و ارتباطات خودتونو بالا ببرين ميتونين بيشتر از اين هم درآمد داشته باشين

براي اينكه مشكلي مثل غلط املايي براتون پيش نياد بهتره موقع تحويل نهايي به مشتريتون توضيح بديد كه كاملا محتوا رو چك كنه چون بعد از اين همه چيز به عهدخودشه. 

از یک شرکت نرم افزاری این پیام تقدیم تمامی گرافیست های حرفه ای و خوب کشور می گردد، مجموعه ما نمایندگی یکی از پیشرفته ترین CMSهای طراحی وب سایت دنیا در ایران است. این CMS بسیار USER FRIENDLY بوده و با توجه به تجارب گرافیستی شما با یک آموزش مختصر - که فایل ویدئویی آن تقدیم علاقه مندان می شود - بدون نیاز به داشتن دانش برنامه نویسی به سرعت شما را تبدیل به یک طراح وب سایت حرفه ای خواهد کرد، مجموعه ما آماده است با شما در حوزه های طراحی، تولید و بازاریابی همکاری نماید.

سلام وقت بخیر
من لیسانس گرافیک هستم، میشه آدرس سایتتون یا یه راه ارتباطی رو لطف کنید؟

وب سایت تعرفه یار می تونه کمک خوبی برا همه طراحان و گرافیستان و کد نویسان باشه

افزودن دیدگاه جدید

صبح ایرانی ، مجله نشاط و سرگرمی

irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما

عضویت درخبرنامه

با عضویت در خبرنامه شما از بروزرسانی محصولات ، خدمات ، اخبار و غیره مطلع خواهید شد

جدیدترین مطالب

1 سال 7 ماه قبل

وقتیکه گوگل در فوریه ی سال گذشته پروژه ی AMP یا صفحات موبایلی پرشتاب رو کلید زد، سر و صدای وب مسترها بلند شد که آیا به این...